Orgyrobot
 

ORGYROBOT SÖKER SAMARBETEN

ARBETET SKER UNDER OKTOBER - NOVEMBER 2019

 


ENGLISH BELOW

 

Kort beskrivning

//En orgie är en tillställning där flera personer tillsammans ägnar sig hämningslöst åt något//

Orgyrobot är en deltagarstyrd föreställning med stöd från Kulturbryggan som utforskar sexualitet, identitet och kreativitet med utgångspunkt - vår förmåga att skapa verkligheten.

Deltagarna rör sig i rummet i trios med riktningen - följ din njutning med hjälp av ett skulpterat fantasikön som du spänner fast någonstans på kroppen.

Genom ritualer skapade av inbjudna konstnärer får deltagarna utforska, lära känna och leka med sina nya kön.

Inbjudan till sammarbete

Vi bjuder in konstnärer till att skapa ritualer som deltagarna genomgår under föreställningen. I rummet finns sex ritualer och varje konstnär/konstnärsgrupp skapar en ritual var. Syftet med ritualerna är att förbereda deltagarna inför interaktion och lek i grupp med sina nya kön. Leken sker i föreställningens sista fas, Orgyrobotrummet.

Är ni intresserade av att samarbeta med oss? Hör av er med frågor och ett förslag till en ritual!

Exempel på ritualer som redan finns med i föreställningen hittar ni här: Ritualer

En rituals avgränsningar (detta är vad vi vill ha av er):

Tre personer ska under 10 min ha ett specifikt utforskande av sina nya kön tillsammans. Hur?

 • Ni som skapar ritualen ger tydliga riktningar/instruktioner som hjälper deltagarna in i en deltagande lek.

 • I trion kan det finnas olika roller. Tex: den som ger, den som tar emot och den som observerar.

 • I rummet finns 3 kvalitéer och fokus som uppmuntras, “den egna njutningen” “trions njutning” och “rummets (alla deltagares) njutning” Detta vill vi att ni har i åtanke när ni skapar er ritual

 • Könet är i fokus. t.ex “könets utveckling” “könets känslighet” “könets nyfikenhet” “könets funktioner” “könets placering på kroppen” “könets integritet” “könets klimax” osv.

*“Ritual” är ett ord för att beskriva händelsen. Andra ord och fraser kan vara; rit, station, akt, ceremoni, lek, kalibrering av kön/kropp, förberedelse av kroppen/sinnet inför orgyrobot.

Det logistiska

 • 4- 6 kvadratmeter stort

 • En trio (3 personer - 3 kroppar ) interagerar

 • Varje trio är i ritualen i 10 min

 • Under föreställning kommer tre olika trios besöka ritualen (När en trio lämnar ritualen behöver de återställa den inför nästa trio)

 • Det finns en tydlig början (anvisning för kropp1, kropp2 och kropp3s startposition)

 • Ritualen ska vara mobil. Den är inte bunden till en plats. Det ska gå att packa ihop ritualen och förflytta den.

 • Ritualen är inte beroende av skaparnas kroppar när den är igång.

Budget

 • Materialbudget och lön enligt överrenskommelse.

Ansökan

 1. Maila och beskriv kort eran idé för en ritual.

 2. Återkoppling med vidare frågor om materialbudget och tidsplan för utförandet av arbetet.

 3. Fysisk träff med uppbyggnad och testande av ritual.

ansök längst ner på denna sida


ORGYROBOT IS LOOKING FOR COLLABORATORS

THE WORK TAKES PLACE OCTOBER - NOVEMBER 2019

Short description

// An orgy is an event where several people uninhibitedly indulge in something together //

Orgyrobot is a participant-driven performance with support from Kulturbryggan which explores sexuality, identity and creativity based on our ability to create reality.

Participants move in the room in trios with the direction - follow your enjoyment with the help of a sculpted fantasy genital that you attatch anywhere on the body.

Through rituals created by invited artists, the participants can explore, get to know and play with their new genitals.

Invitation to collaboration

We invite artists to create rituals that the participants take part in during the performance. In the room there are six rituals and each artist / artist group creates one ritual each. The purpose of the rituals is to prepare the participants to interact and play within the group and with their new genitals. The play takes place in the performance's last phase, the Orgyrobot room.

Are you interested in working with us? Get in touch with questions and a proposal for a ritual!

Examples of rituals that are already included in the performance can be found here: Rituals

A ritual's boundaries (this is what we want of you):

Three people will during 10 minutes have a specific exploration of their new sex together. How?

 • You who create the ritual give clear directions that help the participants into a participating play.

 • There may be different roles in the trio. Tex: the one who gives, the one who receives and the one who observes.

 • In the room there are 3 qualities or focus that are encouraged, "your own pleasure" "the pleasure of the trio" and "the pleasure of the room (all participants)" We want you to keep this in mind when you create your ritual.

 • The genital is in focus. eg "the genitals development" "the genitals sensitivity" "the genitals curiosity" "the genitals functions" "the genitals position on the body" "the genitals integrity" "the genitals climax", etc.

* "Ritual" is a word to describe one artists act. Other words and phrases can be; rite, station, act, ceremony, play, calibration of genital/ body, preparation of the body / mind before orgyrobot.

The logistical

 • 4-6 square meters large

 • A trio (3 people - 3 bodies) interact

 • Each trio is in the ritual for 10 min

 • There is a clear beginning (instruction for body1, body2 and body3's starting position)

 • During the performance, three different trios will visit the ritual (When a trio leaves the ritual it must be reset by them for the next)

 • The ritual should be mobile. It is not tied to a place. It is possible to pack up the ritual and move it.

 • The ritual is not dependent on the creators' bodies when it is running.

Budget

 • Material budget and salary according to agreement.

Application

 1. Email and briefly describe your idea for a ritual.

 2. Feedback with further questions about material budget and timetable for the execution of the work.

 3. Physical meeting with building and testing of ritual.

Name *
Name